Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

ekspertyza hydrologiczna

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wykonujemy oceny, opinie, operaty i ekspertyzy hydrologiczne i inne ekspertyzy hydrotechniczne.

Opinie, ekspertyzy i analizy hydrologiczne dotyczą zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii oraz przy opiniowaniu dla różnych celów, w tym w ramach opinii  w postępowaniach wodnoprawnym i podobnych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i opinii hydrologicznej.

W ramach STRUCTUM funkcjonuje Zespół Hydrologii ZEFE. Zespół ten został powołany pierwszego stycznia 1990 roku. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra w zakresie: hydrologii (z uprawnieniami biegłego hydrologa), gospodarki wodnej oraz inżynierii i kształtowania środowiska. Zespół Hydrologii ZEFE prowadzi prace naukowo-badawcze i projektowe w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej na rzecz podmiotów gospodarki narodowej i prywatnych zleceniodawców. Wiodącymi zadaniami Zespołu Hydrologii ZEFE są badania zasobów wodnych RP oraz badania zjawisk ekstremalnych i procesów hydrologicznych.

Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej wymaga przeprowadzenia szeregu wizji lokalnych.

ekspertyzy hydrologiczne i operaty wodnoprawne


Poniżej - powódź na Wiśle w Kazimierzu Dolnym w lipcu 2001 roku - podpiętrzona cofka rzeki Grodarz

pomiary_hydrologiczne_ekspertyzy.jpg

Ekspertyzy, oceny, opinie i analizy hydrologiczne wykonują osoby z  "kwalifikacjami hydrologicznymi" (art.2 ust.3 ustawy z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne - Dz.U. Nr 115, poz.1229), a równocześnie z olbrzymim doświadczeniem zawodowym w hydrotechnice.

Wykonywane ekspertyzy obejmują m.in.:

 • ekspertyzy hydrologiczne
  • ekspertyzy hydrologiczne dla potrzeb projektowania w gospodarce wodnej
  • do rozpraw wodnoprawnych
  • opracowania eksperckie w sprawach sądowych
  • rozpoznanie sytuacji wodnej w fazie analiz przygotowania inwestycji
  • analizy środowiskowe
  • oceny zagrożenia powodziowego
 • pomiary hydrologiczne
  • pomiary hydrometryczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych
  • pomiary geodezyjne koryt rzecznych i zbiorników wodnych
 • analizy zasięgu zalewania terenu wodami wielkimi powodziowymi oraz ocena skutków takich zjawisk
 • oceny zasięgu i natężenia suszy hydrologicznej
 • sprawdzenie świateł budowli: istniejących i projektowanych
 • analizy hydrologiczne dla obszarów chronionego krajobrazu, w tym objętych systemem Natura 2000
 • inne ekspertyzy  oraz analizy w zakresie gospodarki wodnej

Operat hydrologiczny zawiera opis zagadnień hydrologicznych związanych z wyznaczeniem optymalnego rozwiązania różnorodnych problemów hydrologiczno-meteorologicznych zachodzących na obszarze zlewni. Zawiera zbiór informacji niezbędnych do prowadzenia osłony hydrologicznej obiektu (np. zbiornika retencyjnego). Powinien zawierać charakterystykę fizjograficzną, hydrologiczną i meteorologiczną zlewni, informacje na temat lokalizacji i charakterystyk osłanianego obiektu, opis sygnalizacji (ustalenie organizacji i zasad działania systemu przepływu informacji), opis metodyki i instrukcję opracowywania prognoz oraz dokumentację oceny sprawdzalności prognoz. Powinien również określić sposoby gromadzenia danych do przyszłej modernizacji lub aktualizacji operatu.

źródło definicji: IMGW

Ekspertyza hydrologiczna to dokument, który zawiera ocenę stanu hydrologicznego danego obszaru. Jest ona przeprowadzana przez specjalistów z zakresu hydrologii, którzy wykorzystują różne metody i techniki, aby określić, w jaki sposób wody powierzchniowe i podziemne wpływają na środowisko naturalne i działalność człowieka.

Ekspertyza hydrologiczna może być przeprowadzana w różnych celach, takich jak:

 • ocena bezpieczeństwa budowli wodnych,
 • planowanie przestrzenne,
 • ochrona środowiska,
 • gospodarka wodna.

Etapy wykonania ekspertyzy hydrologicznej

Zbieranie danych do analizy hydrologicznej

Na tym etapie eksperci zbierają informacje na temat hydrologii badanego obszaru. Wykorzystują do tego różne źródła danych, takie jak:

 • mapy,
 • zdjęcia lotnicze,
 • dane pomiarowe,
 • dane meteorologiczne,
 • dane GIS.

Ocena stanu hydrologicznego

Na tym etapie eksperci analizują zebrane dane i oceniają stan hydrologiczny badanego obszaru. Oceniają oni następujące elementy:

 • zaopatrzenie w wodę,
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
 • zagrożenie powodziowe,
 • stan wód podziemnych.

Wnioski i rekomendacje ekspertyzy hydrologicznej

Na tym etapie eksperci przedstawiają wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych działań. Wnioski mogą dotyczyć poprawy bezpieczeństwa budowli wodnych, zmian w planowaniu przestrzennym, działań ochronnych lub zmian w gospodarce wodnej.

Przykładowe elementy, które mogą być uwzględnione w ekspertyzie hydrologicznej:

 • charakterystyka zlewni,
 • charakterystyka wód powierzchniowych,
 • charakterystyka wód podziemnych,
 • zagrożenie powodziowe,
 • warunki hydrologiczne dla planowanych inwestycji,
 • rekomendacje dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ekspertyza hydrologiczna jest dokumentem, który może mieć znaczący wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju danego obszaru. Dlatego ważne jest, aby była ona opracowana przez kompetentnych specjalistów, którzy wykorzystają odpowiednie metody i techniki.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i opinii hydrologicznej.