Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

ocena zagrożenia powodziowego i ochrona przeciwpowodziowa

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wykonujemy oceny zagrożenia powodziowego z ustaleniem stref zagrożenia powodziowego (zasięgi zalewów, mapy ryzyka) oraz koncepcje techniczne zmniejszenia zagrożenia powodziowego dla:

  • terenów zabudowanych w miastach i gminach
  • zakładów przemysłowych
  • obiektów infrastruktury przemysłowej
Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy w zakresie zagrożenia powodzią.

Określamy przyczyny podtopień i zalewania wodami wielkimi terenów zamieszkanych i zagospodarowanych na obszarach miejskich i wiejskich oraz przedstawiamy autorskie rozwiązania poprawiające tam bezpieczeństwo powodziowe. Rozwiązujemy problemy z lokalnymi powodziami i zalewaniem przez wody roztopowe i opadowe.

Opieramy się na praktycznej znajomości zawodu i olbrzymim doświadczeniu w zakresie hydrologii, hydrauliki, a także hydrotechniki oraz melioracji terenów wiejskich i miejskich. Pracownicy nasi posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane: projektowe i wykonawcze, a także "kwalifikacje hydrologiczne" (art.2 ust.3 ustawy z dnia 18.07.2001 r, Prawo Wodne - Dz.U. Nr 115, poz.1229).

Wykorzystujemy, lub wykonujemy własne opracowania hydrologiczno - hydrauliczne, oparte o wiarygodne dane wyjściowe oraz  o aktualne geodezyjne pomiary kontrolne (przekroje cieków i terenu). Opracowane koncepcje techniczne i koncepcje programowo - przestrzenne w miarę potrzeby rozszerzamy na fazę projektów budowlano - wykonawczych, zawsze dążąc do optymalizacji kosztów inwestycyjnych.

Dla nowych obiektów liniowych (na przykład dróg, linii kolejowych itp.) dobieramy, lub sprawdzamy "światła" mostów i przepustów, optymalizując zastosowane przekroje dla przejścia wód wielkich powodziowych. Prace takie w miarę potrzeby kończymy wykonaniem operatów wodnoprawnych.

W przedstawionych zagadnieniach wykonujemy także inne specjalistyczne ekspertyzy i opinie hydrologiczne.  Wykonujemy także projekty techniczne systemów odwodnienia terenu i melioracji rolnych.

Ochrona przeciwpowodziowa
Zespół działań mających na celu ograniczenie strat powodziowych. Poczynania te mają charakter zabiegów technicznych oraz nietechnicznych. Pierwsze polegają na ograniczaniu wielkość fali powodziowej oraz jej zasięgu przestrzennego przy pomocy zbiorników retencyjnych, kanałów ulgi, polderów i obwałowań. Drugie - na edukowaniu mieszkańców terenów potencjalnie zagrożonych powodzią, stosowaniu systemów wczesnego ostrzegania, jak również specjalnych rodzajów ubezpieczeń. [źródło definicji: IMGW]

W ramach STRUCTUM funkcjonuje Zespół Hydrologii ZEFE. Zespół ten został powołany pierwszego stycznia 1990 roku. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra w zakresie: hydrologii, gospodarki wodnej oraz inżynierii i kształtowania środowiska. Zespół Hydrologii ZEFE prowadzi prace naukowo-badawcze i projektowe w zakresie hydrologii i gospodarki wodnej na rzecz podmiotów gospodarki narodowej i prywatnych zleceniodawców. Wiodącymi zadaniami Zespołu Hydrologii ZEFE są badania zasobów wodnych RP oraz badania zjawisk ekstremalnych i procesów hydrologicznych.

W ramach STRUCTUM funkcjonuje także Zespół Hydrotechniki ZEFE. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra w zakresie: hydrotechniki, hydrologii i gospodarki wodnej. Zespół Hydrotechniki ZEFE prowadzi prace naukowo-badawcze i projektowe w zakresie hydrotechniki i gospodarki wodnej na rzecz podmiotów gospodarki narodowej i prywatnych zleceniodawców. Wiodącymi zadaniami Zespołu Hydrotechniki ZEFE są hydrotechniczne prace projektowe.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania oceny zagrożenia powodzią.

Poniżej - powódź na Wiśle w Sandomierzu w 2001. Wały przeciwpowodziowe zostały zaprojektowane przez STRUCTUM i wykonane z wykorzystaniem geosyntetyków.

ocena zagrożeń i ochrona przeciwpowodziowa

Poniżej - podtopienia lokalne i powódź w Lublinie w 2006 roku.

powódź - podtopienia i straty powodziowe w Lublinie

powódź -  podtopienia w Lublinie

Wykonujemy oceny, opinie, operaty i ekspertyzy hydrologiczne i inne ekspertyzy hydrotechniczne.

Ekspertyzy i  analizy hydrologiczne dotyczą zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii oraz przy opiniowaniu dla różnych celów, w tym w ramach opinii  w postępowaniach wodnoprawnym i podobnych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i opinii hydrologicznej.